Som affaldsproducenter er det jeres ansvar, at affaldet er sorteret korrekt, emballeret i godkendte emballager samt at de nødvendige papirer er udfyldt, for at affaldet kan transporteres sikkert og lovligt. Hvis I håndterer farligt gods på virksomheden (eksplosive stoffer, brandfarlige væsker o.lign.), har personalet pligt til at være uddannet i henhold til ADR-bekendtgørelsens kap. 1.3.

Modtagestationen holder jævnligt kurser i sortering af miljøfarligt affald samt grunduddannelsen i farligt gods.

Sorteringskursus
Sorteringskurset er målrettet pedeller, viceværter og andre, der står for sortering og pakning af virksomhedens farlige affald i dagligdagen. Kurset omfatter teori om bl.a. deklarering og arbejdsmiljø samt praktiske øvelser i sortering af affaldet.

Kurset varer 4 timer og afholdes hos Modtagestation Vendsyssel.
Se den fulde kursusbeskrivelse her!

Grunduddannelse i farligt gods
Kurset i farligt gods er målrettet personale, der håndterer farligt gods på virksomheden – dvs. pakker, læsser, påfylder eller modtager det. Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende regler, mærkning, sikkerhed o.lign. i arbejdet med farligt gods.

Kurset varer 6-7 timer og afholdes hos Modtagestation Vendsyssel.
Se den fulde kursusbeskrivelse her!