Et bredt flertal i Folketinget har i juni 2020 indgået en aftale om, at vi i fremtiden skal sortere og genanvende endnu mere.

Målene er bl.a. endnu mere genbrug af plastik og andre fraktioner. Og man har ambitioner om inden 2030 at skære ca. 700.000 tons af Danmarks samlede udledning af drivhusgasser.

Hos Nordværk afventer vi, hvad den konkrete aftale kommer til at betyde for borgerne i Brønderslev og Hjørring. Aftalen skal konkretiseres og skal derefter implementeres. Derfor er der også en del ubekendte faktorer, som vi ikke kender endnu.

Betydning for borgerne

Vi kan dog bryste os af, at vi i Vendsyssel i forvejen er godt med på den grønne omstilling. Vi er allerede godt i gang med husstandsindsamlingen af det genanvendelige affald gennem et par år nu. Kvalitet og genanvendelsesprocenter stiger, og kommunerne er allerede kommet i mål med – eller godt på vej mod – de fælles nationale mål, som skal indfries i første omgang inden 2022 (her har man fokus på materialerne pap, papir, glas, metal, plast, madaffald og træ). Så som udgangspunkt tænker vi, at borgerne hjemme ved husstanden allerede er godt med. Aftalen betyder selvfølgelig, at der skal indsamles et par fraktioner mere end i dag – og der må vi så se, hvad den endelige løsning bliver og som passer ind i forhold til vores allerede nuværende og i nær fremtid planlagte løsninger.

Aftalen indebærer konkret, at senest fra 1. juli 2021 skal vi sortere og indsamle 10 forskellige slags affald ved husstanden, nemlig pap, papir, glas, metal, plast, madaffald, drikke- og fødevarekartoner (fx fra mælk og juice), farligt affald, restaffald, og tekstil (tekstil først fra 2022). I Hjørring Kommune får borgerne allerede i dag indsamlet plast, metal, papir, madaffald, restaffald og farligt affald ved husstanden. I Brønderslev Kommune indsamles endnu ikke madaffald, men det er tiltænkt at blive implementeret. Herudover er der i begge kommuner bobler mange steder til glas og flasker – om disse rækker, eller om der skal findes mere husstandsnære løsninger, er et af de ubekendte områder. Men i korte træk betyder det, at der minimum kommer krav om indsamling af tekstiler og drikkekartoner – og for Brønderslevs vedkommende madaffald og farligt affald (som i forvejen er under planlægning af kommunen). Men, som nævnt, afventer vi en konkretisering af aftalen og herunder definition af, hvad man fx mener med ”husstandsnære” løsninger.

Aftalen lægger op til, at der maksimalt skal være 2-4 containere ved en almindelig husstand.

Betydning for Nordværk

Kapacitet for forbrænding skal reduceres. Af den politiske aftale fremgår det, at der skal reduceres ca. 30 % forbrændingskapacitet frem mod 2030. I Hjørring omsætter vores energianlæg restaffald til el og varme. Aftalen peger på, at det er de mindst effektive og miljømæssigt dårligste anlæg, der skal lukke.

Der foregår i øjeblikket en afklaring af forhold og planer for hele landets samlede affaldsforbrændingskapacitet – og altså hvilke anlæg, der skal lukkes. Kommunernes Landsforening har påtaget sig opgaven med at lave en plan for nedjustering, som de vil fremkomme med senest ved årets udgang.