Energianlægget modtager forbrændingsegnet affald fra virksomheder og private. Virksomhederne kan selv aflevere affaldet til forbrænding, mens dagrenova-
tionen fra private samles ind via de kommunale renovationsordninger.

Vi brænder desuden klinisk risikoaffald fra sygehuse og laboratorier samt slam fra kommunale renseanlæg.

Vi udnytter energien fra forbrænding af affald til at producere el og fjernvarme, der sælges til forsyningsvirksomheder. Forbrændingsprocessen skaber nogle
restprodukter, som vi sender til videre til miljøsikker behandling.