Private boligudlejere har i lighed med boligforeninger lov til at aflevere affald på genbrugspladserne. Affaldet skal stamme fra lejerne af udlejningsejendommen eller fra mindre reparationer, svarende til art og mængde, der afleveres fra private husstande.

Den private boligudlejer må aflevere op til 300 kg. om dagen af følgende, som kan stamme fra fælles opsamlingssteder:

  • brændbart affald (ikke restaffald fra husstanden)
  • papir og aviser
  • glas og flasker
  • batterier
  • storskrald (må kun være lejernes større brugsgenstande - ikke bygningsaffald)

Det forudsætter, at den private boligudlejers ejendom eller ejendomme er beliggende i en af AVV’s ejerkommuner, samt at den private boligudlejer betaler årligt genbrugsgebyr hertil.

En boligudlejer skal ligesom andre skelne mellem privataffald og erhvervsaffald.

En boligudlejer har ikke pr. definition altid affald, der kan afleveres gratis på genbrugspladsen.

Bygningsaffald fra større renovationer er erhvervsaffald, også selv om det kommer fra egne udlejningshuse.