I 2018 indførte Nordværks to ejerkommuner kildesortering ved husstanden. Indførelsen af kildesortering blev vedtaget politisk i Hjørring og Brønderslev kommuner i hhv. 2016 og 2018 og har dermed været på tegnebrættet de seneste par år. Kildesorteringen iværksættes for at styrke genanvendelsen og dermed bidrage til at opnå Ressourcestrategiens mål om min. 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet inden 2022. Hjørring Kommune iværksatte i 2014 et pilotprojekt i Vrå, og begge kommuner har trukket på erfaringerne fra dette projekt i udformning af ordningerne. Hjørring Kommune indførte pr. 1. oktober to todelte containere til hhv. plast & metal og papir samt til madaffald og restaffald. Brønderslev indførte pr. 1. december én todelt container til plast & metal og papir, mens madaffaldet ikke frasorteres restaffaldet, der indsamles i samme container som hidtil. Beboere i boligforeninger o.lign. har fået samme muligheder for at sortere affaldet, blot i fælles containere. De første målinger (fra december 2018) viser, at indførelsen af øget kildesortering i de to kommuner i høj grad lever op til forventningerne. Efter to måneder formåede borgerne i Hjørring Kommune således at udsortere 46 % af dagrenovationen til genanvendelse og bioforgasning – et tal, der før lå på blot 10 %.