Borgerne har siden slutningen af 2018 sorteret affald på livet løs. Og det nytter noget. Borgerne er generelt gode til at sortere derhjemme og på genbrugspladserne. Det viser seneste analyse af affaldet, som Nordværk har foretaget af indsamlingen i Brønderslev og Hjørring kommuner. 

Det sorterede plast, metal, papir m.v. kommer de rigtige steder hen. Der er såkaldt "rene" sorteringer, som det hedder i fagsproget. Når affaldet er "rent”, så er det meget lettere at få genanvendt det så godt som muligt. 

– Hver husstand smider omkring 10 kg affald ud om ugen. Vi kan se, at borgerne sorterer og smider restaffald, plast, metal, papir og mad ud i de rigtige containere. Så vi nærmer os de mål, vi har sat for at genanvende, forklarer Nordværks projektmedarbejder Kristina Zacho, som er ansvarlig for affaldsanalysen.

Selvom målene for 2019 er inden for rækkevidde, nemlig at halvdelen af husholdningsaffaldet i Hjørring og knapt en fjerdedel i Brønderslev bliver genanvendt, så fremhæver Kristina Zacho at der fortsat er et stort potentiale i at sortere endnu mere. Borgerne skal fortsætte de gode vaner, så får vi måske endnu mere mad, papir, plast & metal ud af restaffaldet. I Brønderslev sorteres endnu ikke madaffald.

Der ses også stadigvæk enkelte såkaldte fejlsorteringer. Når renovationsmedarbejderen opdager en fejl i sorteringen, fx at tingene er blandet sammen, så kan borgeren få et brev fra kommunen. Borgeren kan vælge at sortere om eller vælge at få tømt containeren som restaffald (til merbetaling).

Plast og Metal
Undersøgelsen bekræfter, at borgerne i stigende grad er gode til at sortere plast og metal fra. Nordværk sender det indsamlede plast og metal til Reno-Nords anlæg i Aalborg, der sorterer det op i forskellige typer.

For plastens vedkommende, så sendes 45 % videre til virksomheder, der umiddelbart kan fremstille nye produkter. 35 %, som er blandet blød plast, gemmes indtil videre til det også kan genanvendes. Ca. 20 % kan ikke genanvendes og udnyttes derfor til energiproduktion lokalt i Nordjylland.

Papir
Undersøgelsen viser, at det frasorterede papir, der tidligere blev afleveret i bobler og på genbrugspladserne i stigende grad nu afleveres i containeren ved hjemmet. Men mængden kunne her dog være højere.

– Vi får ikke så meget papir fra, som vi havde forventet, men det vi får ind, er godt sorteret. Der er potentialer for yderligere frasortering af papir fra restaffaldet fortæller Kristina Zacho. 

Til gengæld glæder Kristina Zacho sig over, at der nu er mindre glas, plast og tøj i restaffaldet. Samtidig er indsamlingen af disse affaldstyper steget på genbrugspladserne. Det tyder på, at sorteringsadfærden ændrer sig positivt: At man gør sig endnu mere umage med at sortere og skaffe sig af med ting via genbrugspladserne.

Meget madspild
Når det kommer til madaffald, så sorterer borgerne det til en renhed på 95 % (91 % i etageboliger). Det er ifølge Nordværk meget flot sammenlignet med andre kommuner.

I affaldsbranchen skelner man mellem madaffald og madspild. Madaffald er alt det, der uvægerligt vil opstå i forbindelse med madlavning, fx kartoffelskræller og kaffegrums. Madspild er det, der opstår, når man fx har købt for meget ind eller ikke får spist op.

Nordværks analyse viser, at størstedelen af madaffaldet i både Hjørring og Brønderslev består af madspild, som kunne være undgået. Madplaner og korrekt opbevaring af maden kan hjælpe til at reducere madspildet, og så er det jo også spild af penge at smide maden i skraldespanden. Læs mere om, hvordan du kan undgå madspild på https://www.avv.dk/hvorfor-genbruge/undgaa-madspild/.